Услуги

Избор на форма на счетоводство съгласно МСС и СС МСП
Текущо, месечно и тримесечно приключване като за фирми регистрирано по ДДС приключването е месечно или по-кратък период
Съставяне на годишен финансов отчет както на български език така и на английски
Изготвяне на оборотни ведомости и главна книга
Изготвяне на Баланс, ОПР, Отчет за паричните потоци, Отчет за капитала
Осигуряване заверка на Годишния финансов отчет от независим одитор
Регистрация по ЗДДС
Дневници, декларации и магнитни носители по ЗДДС, подаване чрез Internet ако клиента желае
Авансови, окончателни и еднократни данъци
Изчисляване на осигуровки и данъци, декларации за социално и здравно осигуряване, изготвяне на основни и допълнителни трудови и граждански договори, “Личен състав”, изготвяне на ведомости за работна заплата
Съставяне и подреждане в регистри на счетоводната документация
Изготвяне на платежни нареждания към бюджета
Поддържаме постоянен хартиен и електронен архив
Правни и счетоводни консултации по преки и косвени данъци
Оптимизиране на разчетни вземания
Данъчно-финансови консултации по данъчно-правни проблеми
Становища във връзка с данъчните и митническите тежести при осъществяване на сделки от търговски дружества и оптимизиране на правата и задълженията по сделките съобразно действащото данъчно законодателство