За Нас

image

Ние сме млад и амбициозен екип, който се стреми максимално ефективно и съобразно най-новите счетоводни, данъчни и осигурителни изисквания на съответната нормативната база, да покрие с професионализъм високите изисквания на нашите клиенти. Предмет на дейност от самото създаване на дружеството са абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги: счетоводна и данъчна консултация; анализи и оценка на фактическото състояние на предприятието, и при необходимост - предложение за алтернативни решения относно мениджмънта и финансовите ресурси; абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги: двустранно счетоводство, водене на материална отчетност, регистри по ЗДДС, отчети за СО и ЗО, отчети за НСИ, личен състав и ТРЗ, подготовка на документи за кандидатстване за банкови кредити, обработка на счетоводни документи, анализи, отчети, справки и др., съобразно спецификата на дейността на фирмата-клиент; одит на фирми и заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител.Освен задължителното спазване на законово регламентираните срокове, основен признак за професионализъм и ефективност на работа в счетоводната сфера е непрекъснатата актуализация на ресурса от знания, произтичащи от честите промени в нормативната база и данъчното законодателство. Нашият екип следи актуалните изменения в нормативната уредба, касаещи не само националната финансова и фискална политика, международното облагане, но и приетите изменения, регламентиращи бизнеса Абонаментното обслужване е дейност, при която ние приемаме текущо и/или цялостно да се грижим за определени дейности, части или цялостно обхващащи счетоводната Ви дейност. Обхвата на тези дейности, тяхната сложност и обем са предмет на договаряне и от тях зависи формирането на цената на услугата.